Środowiskowy Dom Samopomocy
                             w Międzyrzeczu
Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
 
     Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu samopomocy składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.
Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych, dołączamy również zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności.    
 
Dokumenty do pobrania: